Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statut Fundacji

Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę MUKOHELP

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Misją Fundacji Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „MUKOHELP” jest ochrona zdrowia dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę (zwłóknienie torbielowate-ang. Cystic fibrosis) w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do najnowszych metod leczenia w celu znacznej poprawy jakości i długości życia pacjentów.

 

 • § 1
 1. Fundacja „MUKOHELP”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami); Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami); zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem, oraz na podstawie innych aktów prawnych dotyczących działalności fundacji.
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Artura Mielniczka w kancelarii notarialnej w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II Nr 17, w dniu 16.11.2017r. , Repertorium A nr 9900/2017.
 • § 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jarosław w województwie podkarpackim.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych jednostkach organizacyjnych.
 6. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 7. Fundacja posiada osobowość prawną.
 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.
 9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 • § 3
 1. Fundatorem jest Monika Bartnik, która ustanowiła Fundację na podstawie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
 2. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Fundator może zrzec się, w drodze oświadczenia złożonego Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności, swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu. Zrzeczenie to jest nieodwołalne.
 3. Jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich praw i obowiązków albo niemożliwe lub znacznie utrudnione jest skontaktowanie się z nim od okresu przynajmniej jednego roku pomimo podjętych przez Zarząd prób lub przez taki sam okres Fundator odmawia wykonywania swoich praw i obowiązków, prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada Fundacji. Reguła zastosowana w zdaniu poprzednim ma zastosowanie także w przypadku śmierci Fundatora lub zrzeczenia się przez niego praw i obowiązków. Dla przejęcia praw i obowiązków Fundatora niezbędne jest złożenie oświadczenia w tym przedmiocie przez Radę Fundacji, wskazującego okoliczności będące podstawą przejęcia kompetencji.
 • § 4
 1. Fundacja może używać znaku graficznego, pieczęci, odznaki, godła z napisem wskazującym jej nazwę.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub zasłużonym dla samej Fundacji.

 1. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • § 5
 1. Celem Fundacji jest:

1). pomoc chorym na mukowiscydozę oraz wsparcie ich rodzin poprzez ochronę i promocję zdrowia w tym prowadzenie działalności leczniczej, edukację, pomoc społeczną, psychologiczną i duchową;

2). wsparcie utworzenia podmiotu leczniczego lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącego wielospecjalistyczne leczenie dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę oraz materialne wspieranie jego funkcjonowania;

3). działalność na rzecz integracji społecznej osób chorych na mukowiscydozę zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4). pomoc chorym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób zwłaszcza w dostępie do leków i najskuteczniejszych metod leczenia;

5). działalność charytatywna;

6). promocja i organizacja wolontariatu.

 • § 6

1.Fundacja realizuje cele określone w § 5 poprzez:

1). Organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorym.

2). Działania w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności działania fizjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz chorych i ich rodzin.

3). Finansowanie sympozjów, seminariów i innych form popularyzacji osiągnięć nauki i doświadczeń w walce z mukowiscydozą przeznaczonych dla rodzin osób dotkniętych tą chorobą oraz dla personelu medycznego niosącego pomoc chorym.

4). Świadczenie pomocy na rzecz dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę w formie darowizn w postaci leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków finansowych.

5). Pomoc społeczną i działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

6). Bezpłatną działalność informacyjną na rzecz rodzin osób chorych na mukowiscydozę odnośnie uzyskiwania oraz zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.

7). Ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla lekarzy i personelu medycznego podejmującego specjalistyczne dokształcanie w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych na mukowiscydozę.

8). Finansowanie lub dofinansowywanie badań naukowych, w szczególności genetycznych, związanych z mukowiscydozą.

9). Finansowanie rozpowszechniania literatury specjalistycznej dotyczącej mukowiscydozy.

10). Organizowanie akcji charytatywnych (w szczególności bali, pikników, imprez sportowych), szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń o chorobie oraz podnoszenie kompetencji kadry medycznej w zakresie leczenia chorych na mukowiscydozę.

11). Promocję profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do problematyki mukowiscydozy, w szczególności promocję badań wczesnej diagnostyki mukowiscydozy.

12). Promowanie wolontariatu i pracy społecznej prowadzonej na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.

13). Pozyskiwanie środków z funduszy Państwowych Samorządowych, Europejskich i Światowych na działania statutowe.

14). Gromadzenie środków materialnych i finansowych z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych oraz innej działalności z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.

15). Zakup doposażenia, sprzętu, leków i środków niezbędnych do funkcjonowania oddziałów i innych placówek medycznych z przeznaczeniem na leczenie chorych na mukowiscydozę.

16). Finansowanie inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia z przeznaczeniem na leczenie chorych na mukowiscydozę.

17). Integracje chorych, ich rodzin, kadry specjalistycznej i innych osób zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio problemami osób z mukowiscydozą, również poprzez organizację i celebrację ważnych wydarzeń, rocznic i innych uroczystości, oraz upominków beneficjentom działań fundacji.

18). Współpracę z innymi podmiotami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie.

III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • § 7
 1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a kwota 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 • § 8
 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1). dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

2). darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki sądowe i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;

3). środki ze zbiórek i imprez publicznych;

4). dochody z działalności gospodarczej;

5). wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;

6). środki pieniężne od instytucji państwowych, samorządowych i rządowych;

7). odsetki bankowe;

 1. Fundacja może inwestować środki finansowe w bezpieczne instrumenty finansowe (lokaty, obligacje itp.) oraz w ruchomości i nieruchomości.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

 1. Rodzaje działalności Fundacji

 

 • § 9
 1. Fundacja prowadzi:

1). działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego oraz jako działalność odpłatna pożytku publicznego;

2).  działalność gospodarczą.

 

IVa. Działalność statutowa

 

 • § 10
 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1). świadczenia rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia- PKD 86.90.E;

2). pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz chorych, w szczególności poprzez zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, finansowanie rehabilitacji  - PKD 88.99.Z;

3). organizacji fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej dla chorych - PKD 86.90.A;

4). organizacji warsztatów i konferencji dla chorych i opiekunów chorych na mukowiscydozę, a także personelu medycznego - PKD 82.30.Z;

5). wspierania działalności ekspertów działających na rzecz rozpoznawania oraz poprawy warunków i standardów leczenia osób chorych na mukowiscydozę - PKD 94.12.Z;

6). prowadzenia działalności artystycznej i rozrywkowej na rzecz dzieci i dorosłych w postaci organizowania dla Nich czasu wolnego poprzez różne formy – indywidualne zajęcia z chorym w Jego domu, organizowanie spotkań, różnego rodzaju imprez z pacjentami- PKD 93.29.Z;

7). promocji i organizacji wolontariatu oraz finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb prowadzonej przez Fundację działalności statutowej - PKD 94.99.Z;

8). organizowania i finansowania szkoleń rodziców, kadry oświatowej, kadry opieki społecznej i medycznej w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji - PKD 85.59.B;

9). organizowania i prowadzenia kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze- PKD 94.99.Z;

10). prowadzenia wypożyczalni i finansowania wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych chorych - PKD 77.39.Z ;

11). wprowadzania i promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia- PKD 86.90.E;

12). wydawania czasopism i pozostałych periodyków poświęconych tematyce mukowiscydozy - PKD 58.14.Z;

13). wydawania książek poświęconych tematyce mukowiscydozy -PKD 58.11.Z;

14). wydawania poradników medyczno-farmaceutycznych - PKD 58.12.Z;

15). tworzenia stron internetowych o tematyce mukowiscydozy - PKD 63.12.Z;

16). tworzenia prezentacji multimedialnych o tematyce mukowiscydozy - PKD 58.29.Z;

17). projektowania i realizowania kampanii reklamowych o tematyce mukowiscydozy -  PKD 73.11.Z

19). produkcji filmów, nagrań wideo, programów i reklam telewizyjnych o tematyce mukowiscydozy - PKD 59.11.Z.

IVb. Działalność gospodarcza

 

 • § 11
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

1). 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana;

2). 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

3). 47.89. Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów, prowadzona na straganach i targowiskach;

4). 58.11.Z Wydawanie książek;

5). 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

6). 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

7). 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8). 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

9). 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;

10). 86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

11). 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;

12). 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskalsyfikowana;

13). 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

 1. Organy Fundacji

 

 • § 12
 1. Organami Fundacji są:

1). Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;

2). Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 • § 13
 1. Organy Fundacji podejmują decyzję w drodze uchwał.
 2. Do powzięcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 3. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub poza posiedzeniami – w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji zostali poinformowani o posiedzeniu lub o głosowaniu poza posiedzeniem. Uchwały organów Fundacji są protokołowane.
 4. Każdy z organów Fundacji może wprowadzić swój regulamin, określający sposoby i tryb funkcjonowania danego organu oraz rodzaj i zakres obowiązków poszczególnych jego członków. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem ani przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • § 14
 1. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia kadencji.
 2. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą:

1). śmierci członka organu;

2). utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek organu utraci uprawnienie do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

3). złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członek Zarządu składa rezygnację Radzie, a członek Rady – Zarządowi;

4). odwołania członka organu przez Fundatora.

Va. Zarząd

 • § 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób – w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu - powołuje i odwołuje Fundator na dwuletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 4. Odwołanie przez Fundatora członka Zarządu przed upływem kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię, sprzecznego z celami Fundacji lub w przypadku innych okoliczności nie dających się pogodzić z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie powodującego obniżenie liczebności członków Zarządu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 15 ust. 1, jeżeli Fundator w ciągu trzydziestu dni od tego zdarzenia nie powoła wymaganej liczby członków, uprawnienie do powołania jednego lub większej liczby członków Zarządu nabywa Rada, która może uprawnienie to zrealizować stanowiąc bezwzględną większością głosów. W przypadku śmierci Fundatora lub zrzeczenia się przez niego uprawnień, uprawnienie do powołania i odwołania jednego lub większej liczby członków Zarządu nabywa bezpośrednio Rada, stosownie do § 3 ust. 3.
 6. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
 • § 16
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady lub Fundatora.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub 2 członków Zarządu działających łącznie.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1). zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji;

2). kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

3). realizacja celów statutowych;

4). podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji z zastrzeżeniem § 21.

5). sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie;

6). zarządzanie majątkiem Fundacji;

7). opracowywanie planu działalności Fundacji;

8). opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie do zatwierdzenia;

9). zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

10). wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji;

11). wnioskowanie do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.

 1. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw.
 2. W stosunkach z członkiem Zarządu a także w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • § 17
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub najstarszy wiekiem członek Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 6. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.

Vb. Rada Fundacji

 • § 18
 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 4. Kadencja członków Rady trwa 2 lata.
 5. Członków Rady Fundacji – w tym Przewodniczącego Rady Fundacji - powołuje Fundator lub Rada jednomyślnie.
 6. Odwołanie przez Fundatora członka Rady Fundacji przed upływem kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię, sprzecznego z celami Fundacji lub w przypadku innych okoliczności nie dających się pogodzić z członkostwem w Radzie.
 7. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać swojego następcę, na którego wstąpienie muszą wyrazić zgodę pozostali członkowie Rady Fundacji.
 8. Jeżeli Fundacja nie ma Fundatora, a ustąpienie członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o który mowa w § 18 ust. 2 Statutu, ustępujący członek Rady Fundacji jest obowiązany dla skutecznego ustąpienia wskazać swojego następcę. Jeżeli śmierć członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 18 ust. 2 Statutu, a w Fundacji nie ma Fundatora, brakującego członka Rady Fundacji powołują pozostali członkowie Rady Fundacji sprawujący swoją funkcję. W przypadku śmierci wszystkich członków Rady Fundacji, członkowie Zarządu z chwilą powzięcia przez Zarząd takiej informacji, na mocy niniejszego postanowienia tracą status członków Zarządu i stają się automatycznie członkami Rady Fundacji. Na pierwszym posiedzeniu Rady ukształtowanej w sposób określony w zdaniu poprzednim Rada w formie uchwały potwierdzi ziszczenie się okoliczności stanowiących podstawę jej ukształtowania się.
 9. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Fundator. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, ma on prawo weta w stosunku do uchwał Rady, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie obecnych na posiedzeniu. Dotyczy to także uchwał podjętych w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie całego składu Rady; w takim przypadku Fundator powinien być powiadomiony przez Przewodniczącego Rady Fundacji o uchwale w terminie tygodnia od jej podjęcia, zachowując prawo weta przez tydzień od chwili otrzymania powiadomienia, jednakże nie dłużej niż przez rok od powzięcia uchwały. Prawo weta przysługujące Fundatorowi nie wpływa na wykonalność uchwał podjętych w trybie obiegowym które są wykonalne z chwilą ich podjęcia, a tracą moc dopiero w przypadku skorzystania przez Fundatora z prawa weta.
 • § 19
 1. Do kompetencji Rady należą:

1). proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji;

2). ogólna ocena pracy Zarządu;

3). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu;

4). nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

5). rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

6). ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

7). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

 1. W celu wykonania swoich kompetencji Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji; żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
 • § 20
 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Fundatora lub dwóch członków Rady, zgłoszony mu na piśmie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.
 4. Rada podejmuje uchwały zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Do ważności uchwały Rady obligatoryjna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.
 6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 • § 21
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady wyrażoną w uchwale.
 2. Zmian celów Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady wyrażoną w uchwale.
 3. Fundator ma prawo weta w stosunku do uchwały Zarządu w przedmiocie zmian statutu lub celów Fundacji.

VI . Postanowienia końcowe

 

 • § 22
 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy pozostają w: związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • § 23
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Fundacja może ulec likwidacji również na wniosek Zarządu.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. zdrowia.
 • § 24
 1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji w sytuacji, o której mowa w § 23 ust. 1 Statutu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu oraz po

zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji.

 1. W przypadku likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu, ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 • § 25
 1. Fundator podejmuje decyzję w sprawie pozostałego po likwidacji Fundacji majątku, biorąc pod uwagę cele Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.KRS

 

ul. J. Słowackiego 24/4
37-500 Jarosław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

NIP: 792 230 14 69
REGON: 368963058
KRS: 0000708831

Godziny pracy
pon. - pt. 8:00 - 16:00
© 2020 Muko.Help | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search