REGULAMIN

AKCJI CHARYTATYWNEJ

„MUKOJAJO 2021”

organizowanej przez

FUNDACJĘ POMOCY CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ „MUKOHELP”

z/s w Jarosławiu

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji akcji charytatywnej pn. „MUKOJAJO 2021” [zwanej dalej: akcją charytatywną] która potrwa od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r., a nadto określa prawa i obowiązki jej uczestników.

§ 1

Organizatorem akcji charytatywnej jest Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „MUKOHELP” z/s w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego 24/4, 37-500 Jarosław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708831, NIP: 7922301469, REGON: 368963058 [zwana dalej: Fundacją].

§ 2

1. Celem akcji charytatywnej jest zbiórka środków na pomoc osobom chorym na mukowiscydozę będącym beneficjentem Fundacji.
2. Darczyńcą [zwany dalej: Darczyńcą] może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Akcja charytatywna polega na przekazaniu przez Darczyńcę Fundacji darowizny rzeczowej w postaci rękodzieła o tematyce wielkanocnej.
4. Celem przekazania darowizny, o której mowa w § 2 ust. 3 Darczyńca powinien skontaktować się z wyznaczonym z ramienia Fundacji koordynatorem akcji charytatywnej.

§ 3

1. Fundacja w dniach od 29 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem wolontariuszy przeprowadzi zbiórkę publiczną polegającą na sprzedaży przedmiotów uzyskanych w ramach darowizny rzeczowej, o której mowa w § 2 powyżej, w formie cegiełek jako symbolicznego podziękowania dla osób udzielających wsparcia na rzecz celu zbiórki.

§ 4

1. Przedmiot darowizny rzeczowej przekazanej przez Darczyńcę oraz jego wartość pieniężna zależy wyłącznie od decyzji Darczyńcy.
2. Fundacja nie odpowiada za roszczenia z powodu różnic w wartości pieniężnej sprzedawanych w ramach akcji cegiełek.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „MUKOHELP” z/s w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego 24/4, 37-500 Jarosław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708831, NIP: 7922301469, REGON: 368963058
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
3. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia akcji charytatywnej.
4. Osoba, której dane są przetwarzane w związku z akcją ma prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. i obowiązuje do zakończenia akcji charytatywnej.
2. Uczestnictwo w akcji charytatywnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zmiany lub przedłużenia akcji charytatywnej w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.