REGULAMIN

AKCJI CHARYTATYWNEJ

„ZOSTAŃ MUKO-MIKOŁAJEM”

organizowanej przez

FUNDACJĘ POMOCY CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ „MUKOHELP”

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji akcji charytatywnej pn. „Zostań MUKO-MIKOŁAJEM” [zwanej dalej: akcją charytatywną] która potrwa od dnia 19 października  2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., a nadto określa prawa i obowiązki jej uczestników.

 § 1

Organizatorem akcji charytatywnej jest Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „MUKOHELP” z/s w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego 24/4, 37-500 Jarosław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708831, NIP: 7922301469, REGON: 368963058 [zwana dalej: Fundacją].

 § 2

 1. Celem akcji charytatywnej jest obdarowanie prezentami beneficjentów Fundacji.
 2. Darczyńcą [zwany dalej: Darczyńcą] może zostać każda osoba   fizyczna,   osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 3. Akcja charytatywna polega na przekazaniu przez Darczyńcę za pośrednictwem Fundacji darowizny rzeczowej na rzecz beneficjenta [zwanego dalej: Beneficjentem] Fundacji wybranego przez Darczyńcę z listy beneficjentów Fundacji.
 4. Celem przekazania darowizny, o której mowa w § 2 ust. 3 Darczyńca powinien skontaktować się z wyznaczonym z ramienia Fundacji koordynatorem akcji charytatywnej, który udostępni Darczyńcy listę beneficjentów Fundacji zawierającą wyłącznie informacje takie jak imię i wiek beneficjenta.
 5. Darczyńca w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia dokonania wyboru Beneficjenta zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Fundacji prezent dla Beneficjenta w postaci darowizny rzeczowej.

 § 3

 1. Fundacja zobowiązuje się dostarczyć prezent w postaci darowizny rzeczowej wybranemu przez Darczyńcę Beneficjentowi w terminie do 31 grudnia 2020 r.
 2. Fundacja nie odpowiada za przesyłki, które z przyczyn niezależnych od niej nie zostaną dostarczone Beneficjentowi przez firmę kurierską.
 3. Fundacja nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu przez firmę kurierską.
 4. Prezenty nie podlegają wymianie.

 § 4

 1. Darczyńca upoważnia Fundację do przekazania Beneficjentowi wraz z darowizną rzeczową informacji o osobie darczyńcy zawierającej imię i nazwisko, firmę bądź nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz adres Darczyńcy.
 2. W przypadku kiedy Darczyńca chciałby pozostać anonimowy, wraz z przekazaniem darowizny rzeczowej winien on złożyć Fundacji pisemne oświadczenie w przedmiocie niewyrażenia zgody na przekazanie Beneficjentowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1.

 § 5

 1. Przedmiot darowizny rzeczowej przekazanej Beneficjentowi oraz jego wartość pieniężna zależy wyłącznie od decyzji Darczyńcy.
 2. Fundacja nie odpowiada za roszczenia z powodu różnic w wartości pieniężnej przekazywanych Beneficjentom prezentów.
 3. Fundacja nie zapewnia otrzymania prezentów przez każdego z beneficjentów Fundacji. Wybór Beneficjenta zależy wyłącznie od Darczyńcy.
 4. Nie wyklucza się możliwości otrzymania przez pojedynczego Beneficjenta prezentu od większej liczby Darczyńców.

 § 6

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „MUKOHELP” z/s w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego 24/4, 37-500 Jarosław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708831, NIP: 7922301469, REGON: 368963058
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
 3. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia akcji charytatywnej.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane w związku z akcją ma prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 § 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. i obowiązuje do zakończenia akcji charytatywnej.
 2. Uczestnictwo w akcji charytatywnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zmiany lub przedłużenia akcji charytatywnej w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.